Информация за провеждане на държавен изпит за студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Държавните изпити за студентите от катедра „Национална и регионална сигурност“ ще се проведат, както следва:

За студентите от ОКС „Бакалавър“

Изпитът ще се проведе на 4 юли 2023 г. от 08:30 ч. в ИЦ2, корпус К, УНСС. За допускане до държавен изпит е необходимо всеки студент да свери своите данни, да подаде заявление по образец и да предостави 2 бр. снимки паспортен формат в отдел „Студенти-Бакалаври“, гише № 11, УНСС.

За студентите от ОКС „Магистър“

Изпитът ще се проведе на 4 юли 2023 г. от 10:00 ч. в зала 4056. За допускане до защита на магистърска теза, всеки студент трябва да входира молба по образец за явяване на изпит, адресирана до доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар на катедрата, както и да предаде финалния вариант на своето изследване в срок до 23 юни 2023 г. Всички магистърски тези следва да са предварително съгласувани със съответния научен ръководител. Също в срок до 23 юни 2023 г., студентите следва да предадат копие на титулната страница на дипломната си работа, 2 бр. снимки паспортен формат и служебна бележка от библиотеката в отдел „Студенти-Магистри“, гише № 1, УНСС.

За допълнителна информация се обърнете към г-жа Катрин Вангелова, административен секретар на катедрата:

Тел. номер: 02/ 81 95 298

E-mail: kvangelova–10@unwe.bg

Кабинет: 5027