Нов професор в екипа на катедра “Национална и регионална сигурност”

Доц. д-р Цветан Цветков е вече професор. На 15 декември 2022 г. научно жури в състав: проф. д.ик.н Иван Георгиев, проф. д-р Тилчо Иванов, проф. д-р Мария Маркова, проф. д-р Мирослава Раковска, доц. д-р Нончо Димитров, доц. д-р Искра Пантелеева и доц. д-р Димитър Благоев единодушно гласува за присъждането на академична длъжност „Професор“ по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност “Икономика и управление (Управление на иновациите и инвестициите в сигурността и отбраната)” на д-р Цветан Георгиев Цветков. Решението беше утвърдено на редовно заседание на Факултетен съвет на факултет „Икономика на инфраструктурата“ на 21 декември 2022 г.

Катедра “Национална и регионална сигурност“ пожелава на своя нов професор още много научни постижения, професионални успехи и благополучие!

Честито, проф. Цветков!