Защити на магистърски тези – 23.06.2022 – 09:00

На 23.06.2022 г. от 09:00 часа в учебни зали 110К, 211К, 311К, 411К ще се проведат защити на магистърски тези за студентите от ОКС „Магистър“.

Учебните зали се намират в Корпус “К” на УНСС. Списъкът с разпределението на студентите по зали ще бъде закачен пред залите. Студентите трябва да са пред залите поне 15 минути по-рано. 

Желаещите да се явят на защита е необходимо да подадат молба в катедрата за назначаване на научен ръководител и одобряване на тема. Молбата се подава в следния ред:

–  на груповия научен ръководител за съответната специалност за съгласуване и одобрение на темата. Молбата ще намерите тук. Груповите научни ръководители ще намерите тук. Крайният срок за подаване на молби е 20 май 2022 година.

– след като груповият научен ръководител е одобрил темата, студентът изпраща молбата до научния секретар, доц. д-р Нончо Димитров (ndimitrov@e-dnrs.org), с копие до административния секретар Адела Бозмарова( abozmarova@e-dnrs.org). 

ВАЖНО: Ако вече сте подавали молба и имате назначен научен ръководител в предишна сесия, моля, информирайте административния секретар, че желаете да се явите на тази дата, като изпратите на имейл abozmarova@e-dnrs.org молбата си и информирате кой е научният Ви ръководител. 

Крайният срок за предаване на дипломни работи е 17 юни 2022 г.  Дипломната работа се предава по електронен път на научния ръководител и на хартиен носител в катедрата.

След предаването на дипломните работи и в срок до 17 юни 2022 г. е необходимо:

  • да предоставите в сектор „Магистри“ (ет. 1) две паспортни снимки, надписани на гърба с две имена и факултетен номер;
  • да предоставите копие на титулната страница на дипломната работа;
  • да проверите и подпишете бланка с лични данни и оценки, която ще ви бъде предоставена отново в ОКС „Магистри“;
  • да върнете всички книги, които сте заели от библиотеката на УНСС.

Приемното време на ОКС „Магистри“ е от 09:00 до 15:00, като експертът, отговорен за нашата катедра, е г-жа Даниела Илиева.

За допълнителни въпроси се обръщайте към:

  • доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар на катедрата – ndimitrov@e-dnrs.org 
  • Адела Бозмарова, административен секретар на катедрата – abozmarova@e-dnrs.org

ВАЖНО! Необходимо е дипломантите да подготвят презентация, с която да представят основните елементи на своите магистърски тези. Презентацията се изпраща на административния секретар на катедрата (и-мейл: abozmarova@e-dnrs.org) до 20.06.2022 г., за да бъдат подготвени предварително за презентиране. Препоръчително е в деня на защита да имате презентацията и на USB флаш устройство.

Катедра „Национална и регионална сигурност“ Ви пожелава успех!