Нов доктор в катедра „Национална и регионална сигурност“

На 22 февруари 2022 година се проведе публична защита за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (Отбрана и сигурност)“ на Фади Малак. Темата на дисертационния труд бе: „State of The Art of Chemical and Nuclear Security in Libanon: Towards Strengthening of National Capabilities and Inter Agencies Coordination“, с научен ръководител проф.  д-р Димитър Димитров.

Всички членове на научното жури в състав: доц. д-р Цветан Цветков – председател, доц. д-р Константин Пудин, проф. д.н Илин Савов,  проф. д-р Иво Великов и полк. доц. д-р Петър Маринов, гласуваха единодушно и положително за присъждане на ОНС „Доктор” на Фади Малак.

Доктор Фади Малак отправи специални благодарности към научното жури и към катедра „Национална и регионална сигурност“ за подкрепата и демонстрираната съпричастност.

Катедра “Национална и регионална сигурност” пожелава на д-р Малак още много научни постижения и успехи във всички бъдещи начинания! 

Честито, д-р Фади Малак!