Участие на катедрата в Национална научна програма „Сигурност и отбрана“

В резултат на тригодишна работа на катедра „Национална и регионална сигурност“ (КНРС) към УНСС, съвместно с други институции, сред които Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Военната академия „Г. С. Раковски“, Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към Българската академия на науките (ЦИНСО към БАН), Академията на Министерството на вътрешните работи (Академията на МВР), Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ), Националният военен университет „Васил Левски“ (НВУ) и Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ (ВВВУ), бе подписан Консорциум за управление на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“. Неин ръководител от страна на УНСС е проф. д-р Димитър Димитров, ректор на университета и ръководител на КНРС.

Официалното събитие се състоя на 13 януари 2022 г. в комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ като на него присъстваха широк спектър от гости, членове на споменатите организации, а представляващи нашия университет бяха проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност и ръководител на катедра „Логистика и вериги на доставките“, доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар на КНРС и координатор на програмата и Цветомира Пенкова, докторант към КНРС, която изпълнява ролята на администратор.

Основната цел на програмата е осигуряването на сигурна и благоприятна среда за развитие на обществото и държавата чрез провеждане на координирани и целеви фундаментални и приложни научни изследвания в областта на сигурността и отбраната и създаване на устойчиво партньорство между включените научни и образователните организации в програмата за съвместно участие в национални и европейски международни изследователски мрежи, програми и проекти.

Изпълнението на дейностите ще стартира през 2022 г. и ще приключи през 2025 г. Повече информация бихте могли да откриете тук и тук.