Нов доктор в катедрата

На 12.05.2021 г. в зала “Научни съвети” на УНСС успешно защити своя дисертационен труд докторант Здравка Стоянова. 

Докторантката представи пред комисията своята дисертация на тема „Усъвършенстване на предварителния и последващия контрол в структурата на Агенция Митници.” , която е разработвала през последните 4 години под научното ръководство на проф. Димитър Димитров, ръководител на катедра “Национална и регионална сигурност” и ректор на УНСС.

Журито бе в състав: председател: доц. д-р Георги Пенчев, проф.д.н.инж. Митко Стайков, проф.д.с.н. Янислав Янакиев, проф.д-р Венелин Георгиев  и проф.д-р Димитър Димитров.

Членовете бяха единодушни, че дисертационният труд притежава високо качество и че докторантката отговаря на изискванията за придобиване на ОНС “Доктор”. Бяха поставени и няколко въпроса към докторант Стоянова, на които тя отговори пълно и изчерпателно. 

След присъждането на ОНС “Доктор”, вече д-р Стоянова изказа своята дълбока признателност към научния си ръководител, проф Димитров и благодари на научното жури и катедрата за усилията и подкрепата. 

Катедра “Национална и регионална сигурност” пожелава на д-р Стоянова много професионални успехи и нестихващ ентусиазъм да продължи своята научно-изследователска работа. 

Честито, д-р Стоянова!