Нов научноизследователски проект за създаване на учебна лаборатория по киберсигурност стартира в катедрата

В периода 2021-2022 г. екип от катедра „Национална и регионална сигурност“ ще разработва проект на тема „Изисквания и концептуален модел за създаване на лаборатория за обучение в ОКС „Магистър“ по киберсигурност в УНСС“. Проектът е един от двадесет и четирите проекта, спечелили финансиране от фонд „НИД на УНСС“ през 2021 г.

Целта на проекта е да бъде разработен концептуален модел на лаборатория по кибресигурност, която ще подпомогне вземането на обосновано решение за създаването на такава в университета на следващ етап и ще допринесе за нейното изграждане. 

Създавайки предпоставки за практически занимания на студентите, лабораторията ще способства за повишаване на качеството на обучението в ОКС „магистър“ по управление на киберсигурност, стартирало от учебната 2019/2020 г. с водеща катедра „Национална и регионална сигурност“ и придобиващо все по-голяма актуалност. Лабораторията ще може да участва и в разработването на университетски, национални и международни научни и научно-приложни проекти. Включването в учебния и изследователския процес на лабораторията по киберсигурност, чиито концептуален модел и изисквания към него ще бъдат във фокуса на проекта, ще даде възможност на УНСС да изгради и поддържа капацитет в рамките на това важно, актуално и перспективно направление. 

Проектът се ръководи от доц. д-р Георги Пенчев. Част от екипа са доц. д-р Константин Пудин, хоноруван преподавател инж. Огнян Огнянов, докторантите към катедра „Национална и регионална сигурност“ Елица Павлова и Веселин Славчев, чиито теми на дисертационните трудове са в областта на информационните технологии и кибресигурността, а също Моника Илиева – студент в магистърска специалност „Икономика на отбраната и сигурността“.