Д-р Дарина Симеонова, възпитаник на катедрата, за избора на специалност и как обучението по “Икономика на отбраната и сигурността” допринася за нейната успешна кариера

В следващите редове имаме удоволствието да ви запознаем с един от многото успешно реализирали се възпитаници на нашата катедра. Какво ни разказа д-р Дарина Симеонова за обучението ѝ като студент по „Икономика на отбраната и сигурността“ и как това дава посоката на нейното кариерно развитие, прочетете в интервюто ни с нея. 

Здравей, Дарина! Много се радваме, че имаме възможността да направим това интервю с теб и да запознаем нашите бъдещи студенти с един от успешно реализиралите се студенти на катедрата ни. Разкажи накратко на нашите читатели за себе си, твоите интереси и професия.

Здравейте, казвам се Дарина Симеонова и съм доктор по Икономика и управление (Икономика на отбраната и сигурността) със защитен дисертационен труд през 2017 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), катедра “Национална и регионална сигурност”, на тема „Социално-икономически измерения на противодействието на трафика на хора“. Преди да бъда зачислена като докторант към катедрата имах честта и удоволствието да се обучавам като бакалавър (2006 – 2010 г.) и магистър (2010 – 2011 г.) в специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, УНСС.

Към момента работя като главен експерт в дирекция „Отбранителна политика и планиране“ в Министерство на отбраната (МО) на Република България. Основните ми отговорности са свързани с изготвянето на справки, информации, становища, позиции, доклади, изказвания и други документи в областта на контрола на въоръженията и мерките за укрепване на доверието и сигурността и подпомагане дейностите по политико-военното измерение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Структурирания диалог и отношенията ЕС-НАТО в областта на отбраната. През октомври 2018 г. получих грамота от Министъра на отбраната за значим принос в реализацията на приоритетите и в подготовката и провеждането на събитията, свързани с отбраната, по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Като основни постижения за себе си определям освен, разбира се, придобитата образователна и научна степен и публикациите ми на различни теми, множеството международни участия от моя страна в рамките на редица научни форуми и конференции, както и участието ми в различни научни проекти към катедра “Национална и регионална сигурност”, УНСС и представянето ми като гост-лектор в работни срещи на структури от МО и в курсове на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR-CoE). Нещо, за което винаги ще бъда благодарна и с което ще завърша представянето си пред Вас, е възможността да завърша успешно Програмата на ООН по разоръжаване през 2017 г., която включваше обучение в Службата на ООН в Женева, в Централата на ООН в Ню Йорк, както и посещения в редица държави по покана на съответните правителства, сред които Холандия, Германия, Австрия, Казахстан, Китай, Япония и Корейската демилитаризирана зона между Северна Корея (Корейска народно-демократична република) и Южна Корея.

Наистина впечатляващо представяне. Ще те върна малко назад, когато току-що си завършила училище и си била изправена пред важното решение как да продължиш своето образование и какво точно да учиш. Как се стигна до твоя избор – специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ ? 

Винаги съм вярвала, че с усърдие, много положен труд и искрено желание от моя страна, бих могла да допринеса, макар и скромно, за по-доброто бъдеще на моята родина. Безкрайно съм благодарна на моите родители, които въпреки трудностите, пред които ги е изправяла съдбата и несигурните години на прехода, са отгледали мен и сестра ми в дух на родолюбие, на патриотизъм. 

В периода на кандидатстване, за да започна своето висше образование, бях раздвоена между това да продължа с филология (тъй като завърших ГРЕ „Г.С.Раковски”- гр. Бургас с италиански език) или да се посветя на икономиката, по-конкретно в областта на отбраната и сигурността. Наистина не бях сигурна накъде да поема и вероятно както начина, по който съм отгледана, така и интуицията, са ми помогнали. След обстоен преглед на възможностите, които катедра “Национална и регионална сигурност” предлагаше за обучение и след това на различните идеи за евентуална професионална реализация, които бих могла да осъществя, най-накрая реших, че това ще бъде моята специалност. Тъй като вече бях подала документите си на друго място, за да изучавам португалска филология, се наложи да ги изтегля, за да мога да ги подам в УНСС. Никога няма да забравя думите на дамата от другото учебно заведение, която ми върна документите: „Е, надявам се да отивате на по-добро място!”. След започване на обучението ми в специалността „Икономика на отбраната и сигурността” в УНСС вече знаех, че това наистина е било най-доброто място за мен.

“Най-доброто място за мен” са думи, които всеки университет и всяка катедра в частност ще се радват да чуят. Защо всъщнос, тази специалност се оказа най-доброто решение? Какви са твоите впечатления от обучението в катедрата ?

Спомням си с умиление студентските години и не бих могла да се изкажа по друг начин, освен безкрайно положително за обучението, което получих в катедрата. Благодарна съм от сърце на целия преподавателски екип, който с много усърдие, желание и професионализъм ни вдъхновяваше да изучаваме определените научни дисциплини и да преминаваме през трудностите на полаганите изпити. Лекциите и упражненията бяха представяни по увлекателен и интерактивен начин, като се наблягаше не толкова на предоставянето на знания наготово (които така или иначе са описани в учебниците), а на подбуждане на студентите към самостоятелно търсене на решения. Поставяните ни задачи като студенти винаги са ни провокирали да търсим нови знания, да ги систематизираме и да ги представяме пред останалите с желание. Все още си спомням с радост изискванията за курсовите работи като „наличие на предмет, обект, теза, цел, задачи” и т.н. Доброто, мило и дори приятелско отношение на преподавателите към студентите винаги е било доказателство за нас, че сме приоритет. Нека това обаче не създава погрешни впечатления или заблуди в бъдещия студент за един лежерен и безбурен студентски живот, защото за успешното завършване на специалност „Икномика на отбраната и сигурността” е необходимо да се положи много труд, старание, дисциплина и постоянство.

Старанието и отдадеността на обучението са наистина важни. Как всъщност висшето образованието ти помогна да се реализираш в професията си?

Смятам, че в процеса на търсене на работно място, с което да се реализирам в сферата на отбраната и сигурността, определящо значение за успеха безспорно има образованието ми. Спомням си, че по време на и след обучението ми като магистър се явявах на множество конкурси в различни държавни институции като Държавната агенция за бежанците, Националната комисия за борба с трафика на хора, Държавната комисия по сигурността на информацията, Националната агенцията за приходите и Министерство на отбраната (МО). По време на третия конкурс, обявен от МО, на който ме класираха на първо място, вече бях зачислена като задочен докторант към катедра “Национална и регионална сигурност”. Също така по време на обучението в катедрата ни бе предоставена възможност да изкараме кратък стаж в рамките на месец по специалността, като аз лично имах късмета да стажувам в МО и да се ориентирам най-общо за същността на работния процес на бъдещото ми работно място. Считам, че всичко това изигра положителна роля и направи допълнително добро впечатление към цялостното ми представяне по време на интервюто, след преминатия успешно писмен изпит.

Писането на множество курсови работи и реферати, което се превръща в рутина по време на обучението, а вследствие на това възможностите за споделяне на мнение и аргументиране на позиция, са ми изключително полезни и днес в ежедневната ми работна дейност. Сигурна съм, че ще са ми също толкова полезни и в бъдеще.

Студентският живот е изпълнен освен с отговорности, но и с много приятни моменти, познанства и истории. В тази връзка, отново бихме искали да пробудим спомените ти и да те провокираме да ни разкажеш интересна, любопитна случка от студентските години в катедрата.

Имайки предвид изминалите години, не се сещам с подробности дали дадената ситуация се разигра в рамките на дисциплината „Икономически анализ и планиране на отбраната и сигурността” или „Мобилизационно планиране”, но в съзнанието ми е останал следният момент. Беше ни поставена задача да предложим всякакви идеи за решаване на определен казус чрез метода „мозъчна атака” или т.нар. “brainstorming”. Бяхме разделени на няколко групи и накрая щяхме да сравним идеите на всяка група и да вземем решение кои са най-добрите мнения. В моята група давахме всякакви предложения и в един момент вече се изчерпахме, а бяхме и уморени. Затова при поредното запитване от страна на модератора на групата дали имаме други идеи, просто в един момент отговорихме „вече не ни остана brain (мозък), който да „стормваме” и започнахме да се смеем. Получи се весела закачка в групата, а участниците от другите групи така и не разбраха защо се разсмяхме. Разбира се, след това част от нашите предложения бяха включени в списъка с най-добрите идеи.

И накрая, какъв съвет би дала на бъдещите студенти? 

Моят съвет би бил да послушат собствения си усет и интуиция и на тази база да кандидатстват за специалността „Икономика на отбраната и сигурността”. Смятам, че такъв избор ще бъде полезен за тях не само защото екипът на преподавателите е богат на опитни и утвърдени специалисти в областта на сигурността и млади, иновативни изследователи, а и защото се предоставя възможност за стаж по специалността, за работа по научни проекти и за участие в научни конференции и семинари. Не на последно място по значение, този избор ще им помогне в това да се изградят като мислещи, интелигентни, активни млади българи и добри хора, от които нашата родина се нуждае. Благодаря Ви за вниманието!