Нов доктор в катедра „Национална и регионалнa сигурност“

На 09.04.2021г. докторант Елена Бакова успешно защити своя дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на контрола при търговия с продукти свързани с отбраната“.

Защитата се проведе в хибриден формат, в зала „Научни съвети“ на УНСС и в интегрираната система за работа и обучение MS Teams.

Елена Бакова е държавен експерт към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет, което предопределя и нейните научни интереси и избор на тема.

Журито в състав доц. д-р Нончо Димитров, проф. д-р Тилчо Иванов, проф. д-р Георги Бахчеванов, доц. д-р Светослав Спасов и доц. д-р Светла Михалева бе единодушно за научната стойност и приноси на дисертационния труд и затвърдиха своите положителни оценки за присъждане на образователно-научна степен „Доктор“ на Елена Бакова.

Целият екип на катедра „Национална и регионална сигурност“ пожелава здраве, успех и още повече научни и професионални успехи на д-р Бакова.