Промяна в организацията на защитите на дипломни работи – втора сесия – 27 октомври 2020 година

Във връзка с промените в развитието на епидемичната обстановка и Заповед 2468/20.10.2020 г. на Ректора на УНСС се променя и организацията на защитите на магистърски тези.

Защитата на магистърските тези ще се проведе на 27 октомври 2020 година от 09:00 часа. Защитите ще се проведат онлайн в интегрираната система за обучение MS Teams. Студентите ще получат покана за събитие в Teams на имейлите, които са предоставили.  Студентите трябва да се присъединят поне 10 минути по – рано към срещата, за да се уверят, че всичко с връзката е наред. За защитата е необходимо да се подготви презентация, която да включва основните елементи на магистърската теза и която да бъде представена пред комисията.

Студентите, желаещи да се явят на защита е необходимо да подадат молба в катедрата, независимо дали вече са подавали такава за предходна сесия, за да може катедрата да е информирана и да бъдат всички включени в списъците. Молбата ще намерите тук. Крайният срок за подаване на молби е 30 септември 2020 година.

Краен срок за подаване на дипломни работи на хартиен носител и по имейл е 19 октомври 2020 година. 

Готовите дипломни работи се изпращат на научния ръководител, а научния ръководител ги препраща на административния секретар по имейл. Хартиеният носител студентите предават самостоятелно в катедрата.

Декларацията за авторски труд се изтеглят от сайта на катедрата, подписва се и се сканира от дипломанта, след което се прилага към дипломната работа.

Декларацията може да изтеглите от тук.

ВАЖНО! Необходимо е дипломантите да подготвят презентация, с която да представят основните елементи на своите магистърски тези. (Увод-обект, предмет, цел, задачи, теза, ограничения; Глава I,II и III)

След като дипломните работи бъдат предадени в катедрата, в периода най- късно до 20 октомври 2020 година е необходимо:

– да предоставите в ОКС „Магистри“ (ет. 1) две паспортни снимки, надписани на гърба с две имена и факултетен номер

– да проверите и подпишете бланка с лични данни и оценки, която ще ви бъде предоставена отново в ОКС „Магистри“

– да върнете всички книги, които сте заели от Библиотеката на УНСС

ВАЖНО: Приемното време на ОКС „Магистри“ е от 09:00 – 15:00, експертът отговорен за нашата катедра е г-жа Даниела Илиева.

За повече информация потърсете в сайта на КНРС, секция „Учебни материали“, подсекция „Дипломиране“

При въпроси се обръщайте към:

    1. Научния секретар на катедрата – доц. д-р Нончо Димитров – ndimitrov@e-dnrs.org
    2. Административния секретар на катедрата – Адела Бозмарова – abozmarova@e-dnrs.org