Научни ръководители на дипломни работи – разпределение за магистри

На вниманието на студентите обучаващи се в ОКС „Магистър“ към катедра „Национална и регионална сигурност“, на които им предстоят защити на магистърски тези.

Разпределението на научните ръководители е както следва:

 СПИСЪК – МАГИСТРИ – 2020
име и фамилияфакултетен номертеманаучен ръководител
1Аделина Данаилова1890032Компютърни престъпления и кибертероризма, като риск за националната сигурностдоц. Георги Павлов 
2Ангел Василев1920197Енергийна сигурност на Република Българиядоц. Нончо Димитров
3Ванеса Пашалийска 1920153Управление на извънредните ситуации в град Перник гл.ас. Екатерина Богомилова
4Васил Павлов1920145Възможности за усъвършенстване на политиката за приобщаване на бежанци и мигранти в Република България. доц. Константин Пудин 
5Венцислава Миткова – Цалева1920204Проблеми на стратегическото ръководство и управление на полицейските служби в Република Българиядоц. Нончо Димитров
6Вероника Здравкова1920152Анализ на политиката в областта на граничния контрол и незаконната имиграция доц. Нончо Димитров
7Владислав Иванов1890025Борба с тероризмадоц. Константин Пудин 
8Владислава Симеонова1920172Оценка на професионалния риск в микро и малки предприятия в Българиягл.ас. Юри Ценков
9Гено Генов Енергийна сигурност на Българиядоц. Нончо Димитров
10Георги Добрев1920173Финансиране на тероризма и мерки за неговото противодействиеас. Атанас Димитров
11Георги Митончев1920142Корупция: Агенция Митници“ гл.ас. Теодора Гечкова
12Георги Цолов1920146Усъвършенстване на политиката за защита на населението при бедствия и авариигл. ас. Екатерина Богомилова
13Гергана Калемджи1920199Причинно – следствен анализ на тежките пътнотранспортни и железопътни произшествия в Българиягл. ас. Юри Ценков
14Гергана Миланова1920228Човешкият фактор в кибер сигурността. Социално инженерство –  проблеми и превенциядоц. Георги Павлов 
15Дарина  Дончева1920202Рискове и заплахи за класифираната информациядоц. Георги Павлов 
16Деница Динева1920176Организираната престъпност като риск за националната сигурностгл. ас. Юри Ценков
17Деница Христова 1920168Бежански вълни – предизвикателство пред национална сигурност на Република Българиядоц. Константин Пудин 
18Десислава Недялкова 1920150България и европейската политика в областта на отбраната и сигурносттадоц. Светослав Спасов
19Диана Русинова1920198Организация и управление при провеждане на антитерористична операция. доц. Светослав Спасов
20Димитър Аврамски 1890020Проблеми пред енергийната сигурност на ЕС доц. д-р Нончо Димитров
21Димитър Маврудиев1920143Възможности за подобряване на политиката за защита на летища част критичната инфраструктура. доц. Цветан Цветков
22Елмир Маринов1920225Състояние на безжичните мрежи, уязвимости и преодоляването имг-н Огнянов
23Емел Карадалиева  Противодействие на трафика на хора в Българиягл. ас. Теодора Гечкова
24Емил Манойлов1920200Митническата администрация и превантивната политика в областта на противодействието на престъпносттадоц. Георги Пенчев
25Енсар Рифати 1950356Риск от загуба на ключов персоналгл.ас. Юри Ценков
26Златомир Златев1920222Финансови аспект и финансови последици на киберзаплахите в уязвими професионални сфери и финансови институциигл. ас. Юри Ценков
27Ива Димитрова  доц. Георги Павлов 
28Ива Попова1920171Противодействие на корупцията в Република Българиядоц. Нончо Димитров
29Иван Попов1420221Системата на отбрана и Въоръжените сили на Република България в съвременната среда за сигурностдоц. Георги Пенчев
30Ивета Венишева1920144Персоналната сигурност като ключова част от сигурността на една организациядоц. Константин Пудин 
31Иво Костов1920226Управление на киберсигурността в лечевни заведения в условията на COVID кризигл.ас. Юри Ценков
32Илия Сургов1920178Престъпност, свързана с ДДС и превенциягл. ас. Юри Ценков
33Йоана Иванова1920141Възможности за усъвършенстване на политиката за противодействие на организираната престъпност в Българиягл.ас. Недко Тагарев
34Костадин Данчев1920149Възможности за подобряване на ефективността от дейността на службите за сигурност в Република Българиягл.ас. Теодора Гечкова
35Кристина Асенова1890022Повишаване контрола на държавната ни граница, чрез технически средства и информационна сигурностдоц. Нончо Димитров
36Кристиян Светославов1920230Кибер организирана престъпност. Превенция и защитагл.ас. Недко Тагарев
37Лъчезар Тодоров1920196Финансиране на тероризма, противодействие и международно сътрудничество и влиянието им върху вътрешната сигурностдоц. Нончо Димитров
38Любомир Хрисимов1920177Икономически последици от горските пожаригл. ас. Екатерина Богомилова
39Марио Захариев1920233Изкуствен ителект в съвременните аспекти на сигурност и защитапроф. Димитър Велев
40Мирослав Иванов1890021Културата в организациите – важен инструмент за техния успехгл.ас. Теодора Гечкова
41Михаела Борисова1920170Подобряване на банковата сигурност в Българиягл. ас. Юри Ценков
42Николай Георгиев15111418Противодействие на интернет запахите в ИТ индустрията, техните видове и начини за защита гл. ас. Недко Тагарев
43Николай Киряков1890024Организираната престъпност – сфери на проявление и влиянието й върху националната сигурност на Република Българиядоц. Константин Пудин 
44Николай Петров1920221Защита на децата по света срещу кибер заплахи доц. Константин Пудин 
45Олга Бочева1920203Видове бедствени ситуации на национално ниво и действия за намаляването им (пример община Луковит) гл.ас. Екатерина Богомилова
46Пламен Генин 1920175Трансформация на сектора за сигурност – предизвикателство пред защитата на националната сигурностгл. ас. Юри Ценков
47Пламен Петров1890030Корупцията и влиянието й върху националната сигурност на Р Българиядоц. Нончо Димитров
48Полина Асенова – Любенова1890023Сигурност чрез технически средства в гранично полицейско управлениедоц. Нончо Димитров
49Радина Димитрова1720206Бежанската криза – заплаха за Националната сигурностгл. ас. Теодора Гечкова
50Ралица Лазова – Илиева1920155Правото на свобода и сигурност на гражданите и законосъобразност на задържането от полицейски органигл. ас Юри Ценков
51Ростислав Василев 1820224Противодействие на престъпленията в енергийния сектор на Българиядоц. Нончо Димитров
52Саня Николова1920220Човешкият фактор в кибер сигурността.гл. ас. Недко Тагарев
53София Трайкова 1920140Противодействие на трафика на хора в Република Българиядоц. Константин Пудин 
54Стефан Цветанов1920231Кибер войни. Инструменти и начини на водене. гл. ас. Недко Тагарев
55Теодор Попов1920195Оценка и анализ на планираните превантивни дейности за преодоляване на бедствията и наводненията на териротрията на община Свиленградгл. ас. Екатерина Богомилова
56Тодор Бешевишки 1920169Възможности за усъвършенстване на частната охранителна дейност в Република Българиягл.ас. Юри Ценков
57Фатиме Лютова1920194Управление на ресурсите за преодоляване, предотвратяване и овладяване на последиците от природни бедствия и кризигл. ас. Екатерина Богомилова
58Цветан Томов1920218Кибератаки и информационни системи в киберсигурносттадоц. Георги Павлов 
59Цветелина Колева 1920151Мерки за намаляване на последиците от природни бедствия и кризисни ситуации гл. ас. Екатерина Богомилова
60Цветослав Димитров1920224Защита на облачно – базираните технологии чрез антивирусни програми. доц. Георги Павлов 
61Ясен Стефанов1920216Съвременни SCADA системи за кибер защитата имдоц. Георги Павлов

ВАЖНО! Моля тези от вас, които нямат факултетни номера в таблицата, както и тези, които не са попълнили имейл и телефон в декларациите си, да се свържат с административния секретар, за да ги предоставят, на следния имейл: abozmarova@e-dnrs.org

ВАЖНО! Съгласно заповед на Ректора на УНСС, всички изпити(вкл. защити на дипломни работи) ще се провеждат онлайн, чрез интегрираната система за обучение MS Teams. Всички студенти е необходимо да имат университетски имейл (завършващ на @unwe.bg ) , за да се явят на изпит (защита). Ако все още не Ви е създаден такъв имейл, обърнете се към IT отдела на УНСС, за да Ви бъде създаден, като предоставите информация от коя катедра и специалност сте.