Семинар на тема „E4J University Modules on Integrity and Ethics: teaching the modules in new or ongoing courses“

На 18 юни 2019г. в зала 5025 в УНСС се проведе семинар на тема „E4J University Modules on Integrity and Ethics: teaching the modules in new or ongoing courses“. Събитието бепосветено на модулите за интегритет и етика на Службата на ООН по наркотиците и престъпността и e част от проект Education for Justice Integrity & Ethics Champions Programme, който има за цел да промотира внедряването на университетски модули за интегритет и етика в глобален мащаб.

Ас. д-р Атанас Димитров от катедра „Национална и регионална сигурност“ запозна в детайли преподаватели и докторанти от катедрата с възможностите за инкорпориране на модулите в нови и съществуващи дисциплини, водени във факултет „Икономика на инфраструктурата“. Проведеният семинар провокира дискусии, в които бяха засегнати както важността и значението на модулите, така и съответните предизвикателства пред тяхното внедряване на университетско равнище.

Модулите за интегритет и етика са съществена част от разработената в резултат на Декларацията от Доха инициатива „Образование за справедливост“ (Education for Justice (E4J) на Службата на ООН по наркотиците и престъпността.

Тази инициатива включва разработването и внедряването на университетски модули и за превенция на престъпността и наказателно правосъдие, борба с корупцията, организирана престъпност, трафик на хора/контрабанда на мигранти, огнестрелни оръжия, киберпрестъпления, диви животни, горски и риболовни престъпления, борба с тероризма.

Катедра „Национална и регионална сигурност“ бе сред първите в световен мащаб, включили се в E4J. С подкрепата на проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедрата и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, през първия семестър на академичната 2018/2019 г. модулът „Стратегии за етични действия“ (под номер 7 от серията модули за интегритет и етика) бе инкорпориран в дисциплината „Основни на политиката за сигурност“. Занятията бяха водени от ас. д-р Атанас Димитров, който през август 2018 г. бе сред участниците в първия уъркшоп за лектори по въпросните модули, проведен в Оксфордски университет, Великобритания.

Като част от преподаването на модула „Стратегии за етични действия“ студентите от IV-и курс от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ участваха и в изследване, посветено на влиянието на модулите, и ръководено от д-р Донна Харис от Оксфордски университет.

Модулите от серията за интегритет и етика целят да повишат „етичната“ информираност и ангажираност на студентите, да насърчат предприемането на действия с интегритет, включително от бъдещи лидери в държавния и частния сектор, както и да провокират критично мислене посредством експериментално обучение и групова работа.

Поради мултидисциплинарния си характер модулите от инициативата E4J или отделни компоненти от тях могат да бъдат интегрирани в различни университетски дисциплини.

Повече за модулите за интегритет и етика може да бъде открито на https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/integrity-ethics.html.