Икономика на отбраната и сигурността, специализация „Корпоративна сигурност”, 2 семестъра

Икономика на отбраната и сигурността, специализация „Корпоративна сигурност”, 2 семестъра

В магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”, редовно обучение, 2 семестъра, платена форма,  МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА или годината на завършване (с изключение на придобилите степен „професионален бакалавър“).

Програмата е интердисциплинарна. Тя предоставя съществени знания и практически умения в изключително актуални понастоящем сфери като икономика на корпоративната сигурност, нелоялна конкуренция, интелектуална собственост и корпоративна сигурност, управление на риска, национална сигурност и корпоративна сигурност, конфликтология, защита на информацията, организация на корпоративната сигурност и др. Преподавателският екип включва професори от УНСС и няколко други университета, както и офицери и генерали от специализираните служби.

Учебният план акцентира върху качественото обучение, основано на съвременни методи в областта, професионализмът на преподавателите, провеждането на семинари, конференции, участието на гост-лектори и използване на информационни технологии за дейта майнинг и фирмено разузнаване.  Завършилите получават шанса да продължат своето кариерно развитие в институциите, ведомствата и организациите, опериращи в сектора за сигурност и отбрана.

Студентите разработват казуси и различни курсови задачи, като участват в дискусии, подготвят мултимедийни презентации и си взаимодействат, разпределени в екипи в рамките на симулационни игри. Програмата завършва с държавен изпит – защита на магистърска теза по определена тема. През цялото време на обучението студентите получават учебно -методическа помощ от преподавателите и участват във интерактивното обучение. На сайта на катедрата се публикуват учебни материали и презентации за подпомагане на учебния процес. Всички студенти получават завинаги собствен имейл с разширението @e-dnrs.org, чрез който се осъществяват контакти по време на обучението и след това.

След завършване на магистърската програма студентите се дипломират като икономисти, което им дава възможност за реализация във всички сектори на икономиката и управлението. Натрупаните специализирани знания и умения в областта на отбраната и корпоративната сигурност им дават важно преимущество при кандидатстване за работа в специализираните структури за сигурност, а също така и за заемане на специфични позиции в областта на  управлението на сигурността на фирмите, охранителния бизнес, корпоративната сигурност, бизнес разузнаване и пазарни анализи, държавни агенции, свързани със сигурността,  сътрудничеството между публичния сектор и частни предприятия; специалисти, занимаващи се с проблемите на сигурността в правен, търговски или технически отдел; доставчици на услуги в областта на сигурността, банкова сигурност, информационна сигурност.

Повече информация за прием и подаване на документи – на сайта на УНСС.

Лица за контакт:

доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар

Катедра „Национална и регионална сигурност“

Факултет „Икономика на инфраструктурата“

Служебен e-mail: noncho_dimitrov@unwe.bg

Личен e-mail: noncho_dimitrov@abv.bg

Телефон: (02) 8195 291

Кабинет: 5029

гл. ас. д-р Екатерина Богомилова

Служебен e-mail: ebogomilova@unwe.bg

 Личен e-mail: ebogomilova@e-dnrs.org
 Телефон: (02) 8195 291
 Кабинет: 5029