Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Уважаеми колеги, в този раздел ви предлагаме подбор от често срещани въпроси относно магистърското обучение. Отговорите на тези въпроси имат само информативен характер. Някои от задаваните въпроси изискват конкретна информация и зависят от конкретни специфични изисквания на нормативната уредба, която често се променя. Целта е синтезирано и разбираемо да получите обща представа и при необходимост да детайлизирате своите проучвания в съответните служби и институции.

Въпрос: Кога се кандидатства за магистър?

Отговор: УНСС извършва прием на магистри два пъти годишно – през септември и през януари. През септември се обявява прием за няколко магистърски програми на катедра „Национална и регионална сигурност“, обикновено 2 семестъра и Корпоративна сигурност, а през м. януари има прием само за магистърската програма по „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“. От есента на 2015 имаме и прием за Международната магистърска програма по ядрена сигурност (с преподаване на английски език). Моля следете сайта на УНСС и нашата катедра за конкретна информация.

Въпрос: Може ли да кандидатствам само по документи?

Отговор: Не, това не е възможно. Освен подаване на кандидатстудентските документи по образец се държи и приемен изпит под формата на тест. За завършилите професионален бакалавър изпитът е под формата на есе.  Тестът е различен за завършили икономическо и неикономическо образование. Примерен образец на теста може да намерите на страницата на УНСС за прием на магистри .

За международната магистърска програма по Ядрена сигурност се изисква и владеене на английски език, което се удостоверява със съответен документ или изпит по английски в УНСС.

Въпрос: Какви са семестриалните такси за обучение?

Отговор: Таксите за обучение се определят всяка година с решение на Академичния съвет на УНСС, съобразено с действащите нормативни документи. За тази година все още не са определени поради очаквани изменения в законодателството. Досега действащите такси варират от 240 лв. за държавна поръчка и 900 лева за платено обучение на семестър. Таксите за програмата по Ядрена сигурност може да намерите на страницата на програмата на английски език.

Въпрос: Може ли катедрата да осигури учебен стаж за магистри?

Отговор: Да, катедрата може да осигури такъв стаж, въпреки че той не е включен в учебния план. За целта е необходимо още в началото да заявите вашият интерес за подобен стаж в канцеларията на катедрата, каб. 5027  и ще се обсъдят възможностите. УНСС има работещи споразумения за сътрудничество с МО, МВР, Столична голяма община, Министерство на транспорта и други институции, имащи отношение към отбраната и сигурността и в момента осигуряваме такъв стаж за бакалаври и магистри.

Въпрос: На 53 години съм, може ли да запиша магистърска програма при вас?

Отговор: Няма възрастови ограничения за кандидатстване. Ако отговаряте на условията за завършена степен бакалавър или магистър и успешно издържите изпита с достатъчно висок успех, няма проблеми да се запишете.

Въпрос: Какъв е минималният бал при кандидатстване?
Отговор: Правото да се обучават срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „магистър“ имат лица, чийто среден успех * от дипломата за завършена степен на висшето образование е не по-нисък от „добър“ .
* Съгласно Закона за висше образование средният успех от дипломата се изчислява като проста средноаритметична от оценките от държавния изпит/и и средния аритметичен успех от оценките от следването.
Въпрос: Как се формира балът за класиране?
Отговор: Балът за класиране на кандидат  – студентите по предлаганите магистърски специалности от Катедра „Национална и регионална сигурност”  се образува като сума от следните оценки:
1. успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа );
2. оценката от състезателния кандидат магистърски изпит.
Въпрос: Мога ли да кандидатствам след като съм завършила колеж? И ако е възможно какви са условията за приравняване?
Отговор: Да, възможно е. Доскоро имахме прием в магистърска програма по „Мениджмънт на сигурността”, предназначена за завършили професионален бакалавър в професионално направление „Администрация и управление”. Към момента (септември 2017 г) тази програма не се предлага. За учебната 2013-2014 и 2014-2015 г. имаме прием за завършили професионален бакалавър в професионално направление „Икономика”. За 2015-2016 г. обаче нямаме обявен прием за завършили професионален бакалавър.
Въпрос: Каква е ангажираността на студентите – магистри в редовно и задочно обучение?
Отговор: Катедра „Национална и регионална сигурност”  предлага две форми на обучение в образователно – квалификационна степен „Магистър”/редовна и дистанционна форма/, които са равнопоставени по отношение на учебни планове,брой кредити и дипломи. Лекциите и изпитите са съобразени с факта, че обучаемите работят и се провеждат  в делнични дни след 18.00 часа и през уикендите също.
Въпрос: Как се дипломират магистрите – с Държавен изпит или със защита на магистърска теза?
Отговор: След курса на обучение студентите защитават магистърска теза пред държавна изпитна комисия, назначена от Ректора на УНСС. На сайта на катедрата, Раздел Учебни материали, Дипломиране, може да намерите повече информация как се разработват и защитават тези разработки.
Въпрос: Кой може да кандидатства за държавна поръчка по специалност „Икономика на отбраната и сигурността”?
Отговор: Държавна поръчка могат да кандидатстват само завършилите степен „бакалавър” специалност „Икономика на отбраната и сигурността”.  Има изключения за програмата по ядрена сигурност.
Въпрос: Има ли възможност за съкращаване сроковете за обучение?
Отговор: Не
Въпрос: Има ли възможност изпитите да се провеждат през Интернет?
Отговор: Не. Изпитите се провеждат по установен ред от Правилника на Университета за национално и световно стопанство. Полага се писмен или устен изпит на определената от университета дата в УНСС.
Въпрос: При невзет 1 изпит мога ли да запиша следващата година на обучение?
Отговор: Да

Въпрос: Тъй като бакалавърската ми специалност е близка до предлаганите от Вас  магистърски програми – има ли възможност за признаване на някои изпити?
Отговор: Не, но вашите знания ще ви улеснят при подготовката за изпита.
Въпрос: Възможно ли е да запиша 2 магистратури едновременно във УНСС?
Отговор:Позовавайки се на Правилника на УНСС , няма възможност едновременно да се обучавате в образователно – квалификационна степен „магистър” в нашето учебно заведение по две магистратури едновременно.
Въпрос: Осигурени ли са учебните материали за магистрите по някакъв начин или трябва да се купуват?
Отговор: Част от материалите се предоставят в електронен вариант от катедра „Национална и регионална сигурност”, а останалата част е достъпна за всички студенти в библиотеката на УНСС или в книжарниците.

Въпрос: Предвидена ли е стипендия за магистрите?

Отговор: Има такава възможност, но само за редовно обучение. Има възможност и за получаване на европейска стипендия. Общата сума на тези стипендии е над 200 лв. месечно.  Съветваме ви да се обърнете за повече информация в сектор Стипендии на УНСС.
Въпрос: Като магистър редовно обучение имам ли право на общежитие?

Отговор: По принцип да, стига да отговаряте на останалите условия – за успех, за доходи и т.н.
Въпрос: Мога ли като магистър да кандидатствам по програми за обмен на студенти? (като например „Еразмус“)
Отговор: Да
Въпрос: Като магистър редовно обучение запазвам ли своите студентски права?
Отговор: Да, по принцип имате право на стипендии, общежитие, карти за градски транспорт, БДЖ и други студентски намаления и отстъпки. При реализирането на тези права има много технически детайли и ограничения, с които трябва да се съобразите и да искате допълнителна информация от съответните институции и служби.
Въпрос: Има ли някакви ограничения относно това колко пъти мога да следвам магистратура?

Отговор: Има ограничения само за държавната поръчка – само веднъж може да използвате тази възможност. Иначе няма други ограничения за броя на магистратурите.
Въпрос: Завършил съм бакалавърска степен, специалност „Финанси” в УНСС – имам ли право да кандидатствам за магистратура редовно обучение в друга катедра (в случая катедра „Национална и регионална сигурност“) в същия университет?
Отговор: Да, имате право – в редовна и платена форма на обучение за програмата с продължителност 1 година или платена форма на специализацията по „Корпоративна сигурност” с продължителност 1 година.
Въпрос: Съществува ли възможност след получаването на магистърска степен да продължа обучението си в катедрата?
Отговор: Да, катедрата е акредитирана за обучение в докторска степен и всяка година приемаме няколко докторанти редовно и задочно обучение държавна поръчка по специалност „Икономика и управление (Отбрана и сигурност). Провеждаме и обучение на докторанти на самостоятелна подготовка. Докторантурата е сериозен проект и затова ви препоръчваме ви да се запознаете с условията за кандидатстване (например на сайта на УНСС) и да проведете предварителен разговор с някой от екипа на катедрата.

Въпрос: Няма ли обучението в магистърските програми да попречи на изпълнението на преките ми служебни ангажименти?
Отговор: При организиране на обучението се използват всички възможности занятията да се провеждат в събота и неделя или във вечерните часове.

Въпрос: Бакалавърската ми степен е в областта на инженерните науки. Нямам познания в областта на икономиката. Това ще затрудни ли обучението ми?
Отговор: Включените в обучението дисциплини са съобразени с предварителната подготовка на обучаваните. Подходящи за завършили неикономически специалности са магистърските специалности „Икономика на отбраната и сигурността“, специализация „Корпоративна сигурност”, както и международната програма по Ядрена сигурност.

Повече информация за прием и подаване на документи – на сайта на УНСС