Икономика на отбраната и сигурността, 2 семестъра

Икономика на отбраната и сигурността, 2 семестъра

В „Икономика на отбраната и сигурността“, редовно обучение, 2 семестъра, държавна поръчка, могат да кандидатстват завършили студенти от образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от всички специалности на направление 3.8. „Икономика“ в УНСС (независимо от годината на дипломиране).

В „Икономика на отбраната и сигурността“, редовно обучение, 2 семестъра, платена форма, могат да кандидатстват завършили студенти от образователно-квалификационна степен „бакалавър“от всички специалности на направление 3.8. „Икономика“ в УНСС. (независимо от годината на дипломиране)

Програмата предоставя съществени знания и практически умения в изключително актуални понастоящем сфери като управление на проекти, международни операции, икономика на военните съюзи, конфликтология, защита на информацията, стратегическо управление, администрация на вътрешния ред и сигурност и др. Учебният план акцентира върху качественото обучение, основано на съвременни методи в областта, професионализмът на преподавателите, провеждането на семинари, конференции, участието на гост-лектори и др.  Завършилите получават шанса да продължат своето кариерно развитие в институциите, ведомствата и организациите, опериращи в сектора за сигурност и отбрана.

Студентите разработват казуси и различни курсови задачи като участват в дискусии, подготвят мултимедийни презентации и  си взаимодействат, разпределени в екипи в рамките на симулационни игри. Програмата завършва с държавен изпит – защита на магистърска теза по определена тема. През цялото време на обучението студентите получават учебно -методическа помощ от преподавателите и участват във интерактивното обучение. На сайта на катедрата се публикуват учебни материали и презентации за подпомагане на учебния процес. Всички студенти получават завинаги собствен имейл с разширението @e-dnrs.org, чрез който се осъществяват контакти по време на обучението и след това.

Завършилите магистърската програма  работят в специализираните структури за сигурност, а също така и на специфични позиции в областта на  управлението на сигурността на фирмите, охранителния бизнес, корпоративната сигурност, бизнес разузнаване и пазарни анализи, държавни агенции, свързани със сигурността,  сътрудничеството между публичния сектор и частни предприятия, специалисти, занимаващи се с проблемите на сигурността в правен, търговски или технически отдел; доставчиците на услуги в областта на сигурността, банкова сигурност, информационна сигурност.

Освен това след завършване на магистърската програма студентите се дипломират като икономисти, което им дава възможност за реализация във всички сектори на икономиката и управлението.

Повече информация за прием и подаване на документи – на сайта на УНСС

Лица за контакт:

доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар 

Катедра „Национална и регионална сигурност“

Факултет „Икономика на инфраструктурата“

Служебен e-mail: noncho_dimitrov@unwe.bg

Личен e-mail: noncho_dimitrov@abv.bg

Телефон: (02) 8195 291

Кабинет: 5029

Антоанета Андонова, административен секретар

E-mail: dnrs@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 298

Кабинет: 5027