Защита на магистърски тези – м.март 2020г.

На 31.03.2020 г. /вторник/ от 9:00 часа ще се проведе защита на магистърски тези за студентите обучаващи се в ОКС „магистър“, в катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС.

Срокът за предаване на готовите дипломни работи е 13.03.2020г. /петък/

Магистърската теза трябва да бъде отпечатана, подвързана, подписана от дипломанта и научния ръководител. Един екземпляр, както и попълнена и подписана декларация по образец трябва да бъдат предадени в катедрата, каб. 5027 най-късно до 13.03.2020г. Магистърската теза трябва да бъде изпратена на електронен адрес dnrs@unwe.bg.