Нов доктор в катедра „Национална и регионална сигурност“

На 29 май 2019 година, в УНСС, се проведе публична защита за присъждане на Образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“ на г-н Христо Даков. Темата на дисертационния труд бе: „Възможности за създаване на клъстери от предприятия в българската отбранителна промишленост“, с научен ръководител доц. д-р Георги Пенчев.

Всички членове на научното жури в състав: проф. д-р Димитър Димитров – председател, проф. д-р Тилчо Иванов, проф. д-р Иван Иванов и  проф. д-р Антоанета Кирова и доц. д-р Георги Пенчев, гласуваха единодушно и положително за присъждане на Образователна и научна степен „доктор” на Христо Даков.
Г-н Даков отправи специални благодарности към научното жури и към катедра „Национална и регионална сигурност“ за подкрепата и демонстрираната съпричастност.

Катедра “ Национална и регионална сигурност“ честити на своя колега и му пожелава още много научни постижения.