Държавен изпит и защита на магистърски тези м. юли 2019г.

На 04.07.2019г.(четвъртък) от 9.00 ч. ще се проведе Държавен изпит за завършващите ОКС „Бакалавър“ специалност “Икономика на отбраната и сигурността”. Правилата за провеждане на изпита и въпросникът могат да бъдат намерени в раздел “Учебни материали”, подраздел „Дипломиране“ на сайта на катедрата.

Защитата на магистърски тези за студентите обучаващи се в ОКС „Магистър“ специалност “Икономика на отбраната и сигурността“,  “Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“ и  „Икономика на вътрешния ред“ , ще се проведе също на 04.07.2019г.

Срокът за предаване на готовите дипломни работи е 20.06.2019г. (четвъртък). Магистърската теза трябва да бъде отпечатана, подвързана, подписана от дипломанта и научния ръководител. Един екземпляр, както попълнена и подписана декларация по образец трябва да бъдат предадени в катедрата, каб. 5027. Магистърската теза трябва да бъде изпратена на електронен адрес dnrs@unwe.bg.

ВАЖНО! До държавен изпит и защита се допускат само студенти, които са положили успешно всички изпити и са семестриално завършили. Всеки студенти, явяващ се на държавен изпит или защита на дипломна работа, трябва да провери дали има нанесени всички оценки в Главната книга. Проверката за оценки може да бъде направена съответно, за бакалаври в отдел “Студенти – бакалавър”, и за магистри – в отдел “Студенти – магистър”.

Разпределението по зали ще бъде обявено в 8:30 часа на таблото пред катедра „Национална и регионална сигурност“ /каб.5027/.