Защита на магистърски тези за студентите със специализация „Ядрена сигурност“

На 02.07.2019г.(вторник) ще се проведе Защита на магистърски тези за студентите обучаващи се в международната магистърска програма на „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“.

Срокът за предаване на готовите дипломни работи е 17.06.2019г. (понеделник). Магистърската теза трябва да бъде отпечатана, подвързана, подписана от дипломанта и научния ръководител. Един екземпляр, както попълнена и подписана декларация по образец трябва да бъдат предадени в катедрата, каб. 5027. Магистърската теза трябва да бъде изпратена на електронен адрес dnrs@unwe.bg.

ВАЖНО! До държавен изпит и защита се допускат само студенти, които са положили успешно всички изпити и са семестриално завършили.