Защита на магистърски тези

Уважаеми колеги,

На 26.03.2019 г. (вторник) от 9:00 часа ще се проведе защита на магистърски тези за студентите обучаващи се в ОКС „Магистър“ в специалности „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“. Правилата за провеждане на изпита могат да бъдат намерени в раздел “Учебни материали” от сайта на Катедрата.

Срокът за подаване на молби за явяване на защита е до 20.03.2019г. (Сряда). Молбата представлява копие на подписаната от научния ръководител заглавна страница на дипломната работа и се подава в отдел „Магистри“ в централното фоайе на УНСС.

До дипломна защита се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити.  Всеки студент, явяващ се на дипломна защита, трябва да провери дали има нанесени всички оценки в Главната книга и да подаде молба в отдел „Обща канцелария“ на магистри. Изискват се и два броя снимки (паспортен формат).

ВАЖНО! Молби в деня на изпита не се приемат. Проверка на оценките може да бъде направена в отдел “Обща канцелария” – г-жа Катрин Вангелова.

Срокът за предаване на готовите дипломни работи е 15.03.2019 г. (петък), кабинет  5027.

Магистърската теза трябва да бъде отпечатана, подвързана, подписана от дипломанта и научния ръководител, В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР с прикачена попълнена и подписана декларация за авторство по образец, (както и да бъде изпратена на електронната поща на адрес dnrs@unwe.bg).

Разпределението по зали ще бъде обявено в 8:30 часа на таблото пред катедра „Национална и регионална сигурност“ (каб.5027).

Екипът на катедра “Национална и регионална сигурност”