Нов доктор в катедра „Национална и регионална сигурност“

На 15 януари 2019 година, в УНСС, се проведе публична защита за присъждане на Образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“ на г-н Горан Ангелов. Темата на дисертационния труд бе: „Влияние на човешкия фактор върху икономическата сигурност“, с научен ръководител доц. д-р Цветан Цветков.

Всички членове на научното жури в състав: доц. д-р Мирослава Пейчева – председател,  доц. д-р Цветан Цветков, проф. д-р Тилчо Иванов, проф. д-р Цветан Илиев и  доц. д-р Светла Михалева, гласуваха единодушно и положително за присъждане на Образователна и научна степен „доктор” на Горан Ангелов.
Г-н Ангелов отправи специални благодарности към проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС и към всички членове на екипа на Катедрата за подкрепата и демонстрираната съпричастност.

Академичният състав на катедра “ Национална и регионална сигурност“ честити на своя колега и му пожелава още много научни постижения.