Кръгла маса на тема „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“

На 27 ноември в Голяма конферентна зала на УНСС се проведе кръгла маса, посветена на борбата с езика на омразата, а катедра „Национална и регионална сигурност“ бе съорганизатор на събитието заедно с район „Студентски“. В кръглата маса специални приветствия бяха отправени от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, , както и от г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на град София, проф. Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, г-н Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски“, и г-жа Велина Белева, зам.-кмет на район „Студентски“.

Презентации, посветени на проблема, представиха д-р Александър Оскар, лидер на организацията на евреите в България „Шалом“ и г-н Георг Георгиев, зам.-министър на външните работи на Република България.

Сред участниците в кръглата маса бяха и ректорите на МГУ проф. д-р инж. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, на НСА проф. д-р Пенчо Гешев, на ХТМУ проф. д-р Митко Георгиев и на ЛТУ проф. д-р Иван Илиев, г-жа Яна Вангелова, председател на Националното представителство на студентските съвети, както и представители на Столичната община, на Министерството на правосъдието, МВР и МВнР, детски градини и училищата, както и преподаватели и студенти от УНСС.

Йорданка Фандъкова отбеляза, че София има за цел да бъде пример за толерантен град, в който всеки да може да гради своя живот и да отгледа децата си спокойно, без да се чувства заплашен от насилие, породено от езика на омразата. Кметът на столицата подчерта и ролята на София през годините по отношение на религиозната толерантност, свидетелство за която са наличието на храмове на четири религии, разположени близко един до друг в центъра на града.

Д-р Александър Оскар сподели, че антисемитската дейност в България продължава да бъде тревожа, като провеждането на някои събития се възприемат като срамни не за европейската общност в страната, а за самата държава. В края на своята презентация той изрази и оптимизъм, че българското общество ще открие, че толерантността е дълбоко вкоренена в него.

Проф. Димитър Димитров, подчерта ролята на толерантността в общия контекст на националната сигурност на страната и необходимостта от сериозен подход към въпроса, тъй като примерите в негативно отношение са много, при това някои от тях са в близост до България. Ето защо според него би следвало да се концентрираме върху езика на справедливостта, за да не стига до ситуация, в която всяка страна мисли, че тя е права, както и да се запитаме дали е нужен друг подход в борбата с езика на омразата.

Заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев заяви, че България полага огромни усилия проявите на език на омразата да не прерастват във физическо насилие, като обеща, че страната е продължи да се труди, за да може да не се допускат крайности в политическия спектър и държавата да има безупречен образ в световен мащаб. Подчертавайки, че всяка една погрешна стъпка в утвърдените морални норми носи негативи, той прикани студентите и преподавателите да бъдат съпричастни на проблемите, свързани с езика на омразата.

Кметът на район „Студентски“ г-н Димитър Дилчев даде Студентски град за пример за съжителство на различни националности и култури и изрази мнение, че са необходими всекидневни усилия, за да запазим този работещ модел.

Комисар Явор Колев, началник на отдел „Компютърни престъпления“ към ГДБОП – МВР, също сподели, че е необходима превенция, възпитание на децата в училище и привличане на изкуството, но подчерта специално ролята, която би трябвало да има наказателното преследване. Комисар Колев изрази мнението си, че свободата на словото е изключителна важна, но всеки, който защитава дадена теза, следва да го направи със самоличността си, тъй като в обратния случай могат да се нанесат вреди на националната сигурност на България. Поради това той се застъпи идеята за законодателни промени в това отношение и подчерта необходимостта от политическа решителност за справяне с проблема.

Представител на Държавна агенция за закрила на детето отбеляза, че средата, в която живеем, става мултикултурна и в този смисъл е важно да се развива междукултурното образование и толерантността, понеже без тези умения от начална детска възраст би могло да се стигне до трудности в комуникациите и критичното мислене на децата на по-късен етап.

По време на събитието представители на институции, студенти и преподаватели в УНСС изразиха и редица други мнения и идеи, сред които работата от ранна детска възраст и противопоставяне на деленето на етноси.

Текст: Атанас Димитров